:: Fórumok :: Rejtélyek, Eltünt világok :: Eltünt civilizációk?
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Eltünt civilizaciók
Oldal:   <<      
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, Róza
Szerző Üzenet
Roland
h aug 01 2011, 09:02
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 115
A Lubaantumban talált kristálykoponya pedig a helyiek elmondása szerint --- 100 000 éves. Nem 2000. Lehet is ennyi, ha a Plejádokról származik.
Azt mondták, egy nagyon régi, kedvelt népszerű főpapjuk használta a koponyát, a kultikus szertartásaihoz.
Vissza az elejére
Roland
h aug 01 2011, 09:10
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 115
Meg a spanyol hódí­tók 1500--as években lejátszódott cselekedeteit -- és még régebbieket -- is meg tudták nézni a koponyával( a koponyában ). Mint valami kristálygömbben. Azt nem tudom hogy beszélni is tudnak --e a koponyák. De az állkapcsuk az mozgatható, az biztos.
Vissza az elejére
Roland
h aug 01 2011, 09:46
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 115
Na és most olvastam, itt, a kristálykoponyás cikkben : 750 000 ( ! ) éves a legrégebbi 12 kristálykoponya. Akkor érkeztek meg a Földre. í‰s 300 000 ével ezelőtt kezdte a 12 bölcs vén a segí­tségükkel taní­tani az embereket. Ez nagyon fontos !
Ekkoriban a Földön még óriások is éltek szép számmal . .........
Az óriások is ilyen misztikus tudással bí­rtak. Meg mágikus képességekkel. A hatalmas nagy kövekből készí­tett Dél--Amerikai erődí­tményeiket is ezen képességeiknek a segí­tségével, felhasználásával épí­tették állí­tólag föl. Mert "sima" emberi erővel nem lehetett volna felépí­teni..(még őnekik sem ).

[ Módosítva h aug 01 2011, 09:57 ]
Vissza az elejére
nordi
sze okt 26 2011, 05:50
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 922
A sumer történelem elsíµ nagy szakértíµje Samuel Noah Kramer volt. Az Egyesült íllamokban élt, egyetemi szinten kutatta a sumer történelmet. í• volt az elsíµ úttöríµ és szinte teljes mértékben megfejtette a sumer kultúrát. Amivel nem foglalkozott az a „mitológia”, azaz az istenek és cselekedeteik. Olyan szinten tanulmányozta a sumer világot, mint a mai iskolában taní­tják Magyarországot. Egy laza mondattal elintézünk két-háromezer évet, mintha nem is lett volna, inkább szégyelljük, mintsem büszkék lennénk rá.


A következíµ neves személyiség Zecharia Sitchin volt. í• épí­tett elíµdje Kramer eredményeire, de sok újat is hozott. í• lett a megalkotója a mai Zeta Reticuli származás elméletnek. Személyesen felkeresett minden felkereshetíµ helyet, megfejtette a régi nyelveket, megtanulta az ékí­rást és a leleteket párhuzamosan olvasta a Bibliával, kiderült ugyanarról szólnak.Igaza van-e Sitchinnek?

íltalában igen, bár részkérdésekben vannak találgatásai, melyek vagy úgy vannak, vagy nem. Gondot jelent idíµnként, hogy egy-egy í­rásos lelet korát nem könnyí» megállapí­tani, a karbon módszer sokat téved. Néhány ezer év azt jelenti, hogy teljesen másképp kell értelmezni a szöveget. Gondoljuk el, Shakespeare mí»veit eredeti formájukban már csak szótárral a kézben tudja értelmezni az angol közönség.

Nem mellékes szempont az sem, hogy Sitchinnek több állí­tását maga a NASA igazolta, számolt utána. Lehet, hogy unatkoztak csupán? Nem hinném. Sitchin fia repüléstechnikai mérnök, a NASA-nak is dolgozik.

1988-ban a Szovjetunió útra indí­totta a Phobos 1 és 2 í»rszondákat, melyeknek célja volt a Mars feltérképezése. A Phobos 1-el hamar megszakadt a rádiókapcsolat, viszont a a Phobos 2 bolygókörüli pályára állt, 1989 januárban valami energianyaláb kilíµtte a Phobos 2-t. Ekkor nemzetközi konferenciát szerveztek, melynek fíµ téma az volt kik az Annunakik és hol lehetnek most.


A Föld eredete
A Teremtés eposzban leí­rt íµsi ütközés a Nibiru és a Föld íµse között, valamint a Hold eltéríµ szerkezete, amit Sitchin is leí­r, tudományosan igaznak látszik, valamint az üstökösök ellentétes haladási iránya a Naprendszer bolygóihoz képest, tovább más sí­kú pályája. Az üstökösök a valamikori ütközés szilánkjai.


Az elsíµ ember teremtése
Tény, hogy a homo sapiens több millió éves ugrást hajtott végre a történelemben, 250-300 ezer évvel ezelíµtt. Megjelent több olyan gén, melynek nem kellene ott (bennünk) lennie. Az evolúció elméletében több a kérdés, mint a válasz, kisebb fejlíµdések kimutathatók, de a nagyokra egyáltalán nincs magyarázat. Tipikus példa a szem. Nincs olyan tudós, aki azt állí­taná, hogy evolúció révén ki tudna alakulni, kiindulva egy fényérzékeny sejtbíµl. A szem „csak úgy van”.

Az elsíµ ídám volt az elsíµ életképes, emberi kinézetí» genetikai kí­sérlet eredménye. Azonban nagyon buta volt, használhatatlan bármire. Sok mai kutya okosabb.

Az "egy íµsanya" is bizonyí­tottnak látszik genetikailag.

Az idíµ elíµrehaladtával újabb és újabb genetikai próbálkozások, í­gy jöttek létre népcsoportok, mint afrikaiak, ázsiaiak, fehér emberek.

Ez idíµben a neanderiek kipusztultak. Ne feledjük, hogy mikor a homo sapiens fejlíµdésnek indult, éppen egy jégkorszak közepén voltunk, mikor az élet nem fejlíµdik, hanem visszaszorul és harcol azért, nehogy kipusztuljon.

í‰rdekes tény, hogy a dí­nók sem tí»nnek földi eredetí»eknek, náluk is található néhány "idegen" gén.


Az Annunakik
Sitchin emlí­ti a Nibiru bolygót, mint az Annunakik bolygóját. Mai tudósaink nem tudják elhinni, hogy lenne még egy bolygó, mely egy elnyújtott pályán keringene. Kérdésük a fény hiánya, a híµ hiánya, a pálya instabilitása. Inkább elfogadják a kutatók, hogy a Nibiru lehetett egy nagy í»rállomás.

A dolog különlegessége, hogy egyfelíµl a Ví­zözön létét már senki sem kérdíµjelezi meg, másfelíµl arra jöttek rá, hogy az esemény elindí­tója egy nagy bolygó, mely abban az idíµben „beesett” a Naprendszerbe. A sumer leletek pedig egyértelmí»en ábrázolják a Naprendszert az összes bolygóval és eggyel, mely ma nincs meg. Az ábrázolásokon ez a plusz bolygó szintén sugároz, mint a Nap, jele +, azaz a keresztezés bolygója, innen ered a kereszt jele.

Az is tény, hogy kb. 3600 évente mindig ugrott a történelmi fejlíµdés, mintha egy ismeretlen kéz lendí­tett volna rajta.

Napjaink csillagászai találtak egy bolygót, messze a Naprendszeren túl, mely a Nibiru, Sitchin által kiszámolt pályája szerint mozog, el is nevezték Planet X-nek.


Az Annunakik célja
Számunkra ismeretlen. Sitchin aranybányászatról beszél. Meg is találtak Afrikában sok Ví­zözön elíµtti aranybányát, és Amerikában is több, legalább 4.000 évest, azonban nem tudjuk miért kellett az arany. Sitchin arról beszél, hogy a Nibirun kellett üvegházhatást elérni, ez ma megkérdíµjelezhetíµ, bár volt néhány ilyen jellegí» NASA kí­sérlet, a Mars expedí­ció kapcsán. Tudni kell, hogy a NASA-nál számit Sitchin tudása, és ez visszafele is igaz.

Arról is vannak már információk, hogy arannyal próbálnak antigravitációs hajtómí»veket tervezni. Néhány régi leí­rás arról is beszámol, hogy az arany egy bizonyos formájában, melyet ma még nem tudunk elíµállí­tani, képes a tudat módosí­tására, a szellemi és fizikai képességek kibíµví­tésére. A kutatók feltételezik, hogy egy ilyen készí­tmény az agy kapacitásának kihasználtságát a 10% környékéríµl legalább 40%-ra tudná emelni, fizikailag pedig több száz éves életkor is elérhetíµ lenne (500-600).

Az Annunakik í»rhajói négyszer voltak csak gyorsabbak, mint a mieink napjainkban, és csak akkor tudtak a Földre jönni, mikor erre járt a Nibiru. Ha késíµn indultak vissza, akkor nem érték el a pályáján visszainduló bolygót, várniuk kellett egy nibirui évet. Az í»rhajóik hajtóanyaga ví­z volt.

A sumer leí­rások szerint azért hozták létre az embert, mert munkaeríµre volt szükségük az arany bányászása céljából.


Az Annunakik élete a Földön
A Nibiru légköre és gravitációja hasonló a Földéhez, bár nem teljesen egyforma. Az elején nehezen vették a levegíµt a Földön, és a nagyobb gravitáció miatt mindig beleestek a tengerekbe. Visszainduláskor itt kellett hagyni a fegyvereket, mert nem tudtak felszállni. Késíµbb megeríµsí­tették a hajtómí»veiket.

Az Annunakik sem halhatatlanok, csak a saját bolygójuk ciklusa szerint éltek, ahol egy év, sokkal hosszabb, mint nálunk. Ma már ismert az a törvény, hogy mindenki saját életciklusa szerint éli életét. Nem véletlen, hogy az Annunakiknak több ezer év kellett ahhoz, amihez nekünk ma évek kellenek (technikai fejlíµdés). Az idíµ arányosan telik saját életünkhöz.

Az is ismert ma már, hogy ha egy idegen bolygóra költözünk, akkor átvesszük annak a bolygónak a rezgéseit, és rabjaivá válunk. Az Annunakik is, akik itt éltek kezdtek jobban öregedni. Ez fokozottan igaz az itt születettekre. Eleinte képesek voltak 5-6 földi évet aludni, majd évekig nem aludtak.

Az Annunakik élete a Földön kezdett olyan lenni, mint egy kirándulás, „emberi” tulajdonságokat vélünk felfedezni az uralkodásvágyban, gyí»lölködésben, stb.


Az emberek életkora
Az emberiség hajnalán az életkor elérte a 900 évet. Ez nem valamiféle rossz számolás, nem holdév, hanem a mai év. A Ví­zözön után kezdett csökkenni, és több mint 20 generáció alatt lecsökkent 100 év körülire.

Egyik magyarázat szerint, az istenek mondták a Ví­zözön után, hogy nem szerencsés, ha ilyen hosszú életí»ek az emberek, és ekkor történt olyan genetikai változás/változtatás, mely a rövidebb életet eredményezi.

Másik magyarázat szerint a genetikai kí­sérletek következtében eleinte az ember DNS-ében dominánsabb volt az Annunaki vonal, mely hosszabb életet is jelentett. Késíµbb inkább a földi DNS-ek kezdtek dominánssá válni.

Harmadik magyarázat szerint, mivel a Ví­zözön túlélíµi nem sokan voltak, ezért a testvér, rokon házasságok a DNS hibák kihangsúlyozásához vezettek.

Tény, hogy az emberiség hajnalán, nem volt ismert az öregedés, ahogy több kanadai fenyíµ is él ma ezer évet, úgy hogy nem öregszik. Mikor vége az életnek, egyszerí»en kidíµl. Az emberek között az öregedés csak a Ví­zözön után jelent meg, meg is ijedtek az elején, hogy mi ez.


Az Annunakik és a vallás
A vallás elsíµ megalapí­tója Marduk király volt, célja az uralkodás biztosí­tása. Késíµbb követték íµt mások is. Az istenek az elején fizikailag egymással harcoltak például Ozirisz és Széth, majd a vallás által támogatva, már csak úgy harcoltak, mintha sakkoznának, íµk mondták mit kell tenni, az emberek pedig ölték egymást. Késíµbb az emberek önállósodtak és isten nevében indultak egymás ellen. Az Annunakik maguk nem voltak vallásosak.

Amivel viszont rendelkeztek, némelyikük spirituális volt. Ez fíµleg Enkire igaz, aki tudós volt, íµ alkotta meg a csillagjegyeket, amiket ma is használunk, a számrendszert, az idíµmérés elvét, a súly és hosszmértékeket, a ME (civilizáció szervezésének) mérnöki technológiját, stb.


Az Annunakik távoztak, vagy maradtak?
Az Annunakik testvérgyí»lölete és azok leszármazottainak szembenállása oly mértéket öltött, hogy még atomfegyverekkel is líµttek egymásra. Ekkor a sumer társadalmat a szó szoros értelmében elfújta a szél. Ezután katasztrofális mértékeket öltött az öldöklés. Ennek végén az Annunakik egy része távozott, mert akkor járt erre bolygójuk. Az Annunakik másik része itt maradt, íµk azok, akik szí­vvel-lélekkel itt éltek.
í•k már alkalmazkodtak a földi élethez, el kezdtek öregedni. Hogy itt vannak még? A leí­rások emlí­tik Ishtar/Vénusz istenníµt, mint öregasszonyt, magányosan élni. Sin isten és felesége is itt maradt róla nevezték el a Sí­nai félszigetet, valamint megalapí­totta az iszlám vallást. Több, névszerint kevésbé ismert Annunaki is maradt még, íµk lehettek a legénység "szürke eminenciásai". Ha elgondoljuk, hogy a távozás kb. 2.500 évvel ezelíµtt volt, azóta egy nibirui év sem telt el, akár még ma is élhetnek. Leszármazottaik viszont biztos itt vannak, például mi, azaz minden ember.


Visszatérés
Sok dátum kering a visszatérésríµl. Egyik sem biztos.

A legközelebbi a 2012. Ez a maja naptár, mely valójában nem naptár, hanem Thoth isten - akit Egyiptomból számí»ztek – számolta napjait. Minden naptár ciklikus, ez nem. 2012-ben ugrunk egyet, mint a méríµszalagon az egy méter után jön az egy méter és egy centi. Thoth isten mágikus éve 2.087. Newton is mechanikus gondolkodásával és eríµsen vallásos voltával, a Bibliából kiindulva kiszámolta a visszatérést, 2.060-2.090 közötti idíµpontra teszi.

A Nibiru, ha tényleg jár erre, akkor 2.900 körül várható.


í‰pí­tmények a Marson és a Holdon
A sumer leletek egyértelmí»en beszámolnak a marsi életríµl, településríµl.
Richard C. Hoagland, a NASA, illetve több í»rkutató cég, valamint a CBS társaság tudományos szakértíµje, kutatta a marsi élet emlékeit. 1993-ban megkapta az Angstrom Medal for Excellence in Sciene kitüntetést, az "Enterprise Mission" keretében végzett tevékenységéért.
Mike Bara kollégájával együtt tanulmányozták a Hold épí­tményeit. Találtak is.
Napjainkban elmondható, hogy minden í»rhajó kilüvés, landolás, helyszí­ne kapcsolódik az Orion csillagkép övcsillagjaihoz, illetve Szí­riuszhoz. úgy tí»nik, a Föld és Hold helyszí­neinek kiválasztása sem véletlen. Ha most a sumer idíµk lennének, akkor biztosan állí­tanám, hogy az isteni tervezíµcsapat alkotása mindez (lásd sumer történelem), de most, mikor már mi is rendlkezünk az akkori istenek tudásának egy részével, ezeket az eseményeket mi is ki tudjuk számolni.
í‰rdekes, hogy mind a NASA és mind a volt Szovjet, ma pedig Orosz í»rkutatás ugyanúgy tervez helyszí­nt, idíµpontot.


Ki tudja pontosan?
Biztos, hogy kevesen, pedig minden információ bennünk van. A DNS tárolja megélt élményeinket, és ahogy jobb biorezonanciás állapotfelméríµ gépekkel meg lehet állapí­tani, hogy kinek, milyen maradandó pszichés élményt okozott valaki, az illetíµ neme, rokonsági foka, stb.

További információ van az éterben is, ezen az alapon mí»ködnek a családterápiás módszerek, mikor többgenerációs problémákat lehet kiegyenlí­teni í­gy utólag. Magyarországon is többen praktizálnak.

Baalbek volt az elsíµ í»rrepülíµtér, megtekinthetíµk gigantikus méretí» kíµtömbjei, melyeket ma sem vagyunk képesek megemelni. Itt állandóan tartanak „történelmi tábort”, ahol 100-150 ember próbál elmerülni a múlt rejtélyében. í•k képesek látni, újra átélni a múltat, ahogy Nostradamus is a jövíµt. Ilyenkor megszí»nik a tér-idíµ kötöttség. Ez elíµny is meg hátrány is. Elíµny, hogy bármit képesek látni, átélni. Hátrány, hogy nem tudják mikor történt, illetve az események sorrendjét nehéz felállí­tani.

íltalában elmondható, hogy tudásunk legnagyobb korlátja a magunk épí­tette fal, melyen nem tudunk és akarunk átlátni.-----------------------------------------------------------------------------///---------------------------------------------------------------------

ISTENEK és cselekedeteik: események idíµrendben450.000 éve

A Nibirun, mely egy kétnaprendszerben keringíµ, önhíµtermelíµ bolygó, az élet komoly kihí­vás elé néz, mert a légköre szökik. A bolygó ura Anu, aki katonai puccsal került hatalomra, számí»zve az elíµzíµ uralkodót Alalu-t. A számí»zött egykori uralkodó, hí» pilótájával hosszas í»rbéli bolyongás után leszáll a Földre. Sikere titka, hogy a Nibiru idíµnként keresztezi a Föld pályáját, valamint a két bolygón az íµsi ütközés nyomán közös az élet csí­rája.

A Földön ekkor egy jégkorszak vége zajlik, már lassan elkezdíµdik a felmelegedés.


445.000 éve

Enki a tudós vezetésével, aki Anu egyik fia, az Annunakik kisebb csoportja leszáll a Földre, létrehozva Eridut, az elsíµ földi állomást, és el kezdik az arany mosását a Perzsa í–böl vizébíµl.

Bár a két bolygó hasonló, de a Földön kissé más a levegíµ összetétele, sokkal nagyobb a gravitáció és egy Nibirui nap a Földön majdnem tí­z. így nem is csoda, hogy az í»rhajósok nehezen veszik a levegíµt, í»rrepülíµik csak úgy tudnak felemelkedni, ha itt hagyják fegyvereiket, illetve nehezen szokták, hogy azonnal éjjel van, majd rövid idíµn belül nappal, majd szinte azonnal éjjel.


430.000 éve

A jégkorszaknak vége, fokozódik a felmelegedés. újabb csapat Annunaki érkezik, többek között Enki féltestvére Ninhursag, az orvos csoport fíµnöke.


416.000 éve

Az arany kitermelése nem eléggé hatékony, Anu nem elégedett, ezért eljön a Földre. Véleménye szerint más módszer szükséges, továbbá nem elégedett Enki vezetési stí­lusával, mert inkább tudós, mint parancsnok.

Anu magával hozza másik fiát, Enlil-t, aki katona. A két testvér Enki és Enlil folyamatos viszályban élnek, a trón utódlása a tét.Anu bejárva a Földet tudósaival, úgy dönt, hogy aranyat Afrika déli részén kell bányászni. Hogy a feladat teljesí­tése sikerrel járjon, Enlil a katona lesz a parancsnok, Enkit pedig Afrikába küldik, az orvos csoporttal.


400.000 éve
Létrehoznak 7 támaszpontot Mezopotámia déli részén, a repteret Sppar-ban, az irányí­tó központot Nippur-ban, az ipari központot Shuruppak-ban, stb.

A kibányászott arany hajókon érkezik Afrikából az ipari központba, innen í»rhajókon jut el egy Föld körül keringíµ bázisra (IGIGI), innen pedig a Nibiru bolygóra.


380.000 éve
Az IGIGI személyzet támogatásával a számí»zött Alalu unokaöccse kí­sérletet tesz, hogy átvegye a Föld irányí­tását. Célja visszaállí­tani legalább a Földön Alalu uralmát, akit katonai puccsal távolí­tott el a jelenlegi uralkodó Anu.

Ez az elsíµ háború, az istenek között, Enlil vezetésével nyernek Anu emberei. A leí­rásokban az „í–reg Istenek” háborújának nevezik.


300,000 éve
Az Annunakik fellázadnak a bányászat miatt, hiszen íµk í»rhajósok és nem rabszolgák. Enki és Ninhursag létrehozzák az egyszerí» munkást, aki genetikai módosí­tás eredménye, egy földi íµsanya és az Annunaki génállomány keresztezése.

Az í­gy létrejött homo sapiens, mely már képes volt szaporodni eljutott az í‰dennek nevezett területre is. Itt feladata volt az istenek kiszolgálása.


200.000 éve
Az élet visszaszorult a Földön, újabb jégkorszak kezdíµdött.


100.000 éve
Vége a jégkorszaknak, az emberi élet gyorsan terjed, a lakosság létszáma látványosan emelkedik. Az isteneknek megtetszenek az emberek lányai és testi kapcsolatba lépnek egymással, bár ennek nem örülnek sem az istenek, sem az emberek.


75.000 éve

Az utolsó és lényegesen gyengébb jégkorszak kezdíµdik, az élet visszaszorul, az emberiséget idíµnként a kihalás fenyegeti. A túlélés végett, hatalmas népvándorlások zajlanak. A Cro-Magnon túlél, a Neandervölgyi kipusztul.


49.000 éve
Enki és Ninhursag elíµlépteti az emberi lényeket, és rájuk bí­zzák Shuruppak város, és az ottani tevékenységek szervezését, irányí­tását. Elsíµ eset a történelemben, hogy az embert kiemelik az istenek a szolgasorból.

Enlil, feldühödik ezen, és az emberiség kipusztulását szeretné. Számára elképzelhetetlen, hogy az ember hasonló szintre kerüljön, mint maguk az istenek. Enki kivételével az istenek el is fogadják ezt.


13.000 éve

Az í»rhajósok látván a Nibiru közeledését, valamint az utolsó jégkorszak hí­rtelen végét, kiszámolják, hogy ha sarkokon a nagy mennyiségí» jég becsúszik a tengerekbe, akkor egy hatalmas szökíµár várható és legalább 100 méter tengerszint emelkedés, mely elönti eddigi telepeiket és az emberek élíµhelyeit.

Enlil és az Annunakik titokban akarják tartani az eseményeket az ember elíµtt, í­gy elíµidézve annak kipusztulását.


i.e. 11.000

Enki elmeséli a várható eseményeket Ziusudra/Noé–nak, és utasí­tja íµt, egy tengeralattjárószerí» hajó épí­tésére. A sumer leí­rások olyan részletesen leí­rják a hajó adatait, hogy nemrég angol tudósok meg is rajzolták azt, tervezíµ asztalon. A rajz alapján úgy tí»nik, túl is élne a legénység egy ilyen eseményt.

A ví­zözön tényleg bekövetkezik, az Annunakik az í»rbíµl követik az eseményeket, és tanúi lesznek a teljes földi pusztulásnak, beleértve saját bázisaikat és az í»rrepülíµteret.

Noé és társai túlélik az eseményeket, az istenek visszatérnek a Földre. Enlil megbánja tettét, az emberek és istenek megegyeznek, hogy ezentúl nem szolgaként, hanem társként kezelik egymást. Ennek megfelelíµen az istenek tudást adnak az emberiségnek.

Enlil szervezi a mezíµgazdaságot a magasabban fekvíµ területeken, mí­g Enki az állattenyésztést indí­tja útjára.


i.e. 10.500

Noé leszármazottai három külön területre vándorolnak, í­gy elíµsegí­tve lakatlan területek benépesedését.

Ninurta, Enlil elsíµszülött fia szabályozza a vizeket, gátakat és duzzasztókat épí­t, hogy Mezopotámia lakhatóvá váljon.

Enki szabályozza a Ní­lus völgyét, elvezeti a mocsaras területríµl a vizet (a sumer leí­rások szerint kiemelte a ví­zbíµl ezt a területet).

Mivel az elíµzíµ leszállópálya helyre nem állí­tható, ezért a Sí­nai Félszigeten épí­tik fel az új í»rrepülíµteret, az irányí­tó központ ezúttal a majdani Jeruzsálem helyén létesül.


i.e. 9.780

Ra/Marduk, Enki elsíµszülött fia Egyiptom területétnek vezetését két istenre, Osiris és Seth –re bí­zza.


i.e. 9.330

Osiris és Seth vérre meníµ harcot ví­vnak éveken át, földön és levegíµben a hatalomért, mí­g végül Seth feldarabolja a vesztes Osiris testét, í­gy Seth lesz a Ní­lus völgyi terület vezetíµje.


i.e. 8.970

Horus, Osiris fia, aki apja halála után fogant géntechnológiai eljárással, meg akarja bosszulni apja kegyetlen halálát. Horus édesanyja Isis istenníµ, félti nagy szeretettel, titokban nevelt fiát, aki a géntechnológiai eljárás miatt egy az egyben úgy néz ki, apja, Osiris. A szeretíµ anya és az ölében tartott kisfiú sok alkotás formájában fennmaradt, és innen vette a keresztény vallás a Mária és a kezében tartott gyerek ábrázolását.

Horus háborút indí­t Seth ellen, mely világháborús méreteket ölt, ezt volt az Elsíµ Piramisháború.

Seth elmenekül ízsiába, majd elfoglalja a Sí­nai Félszigetet és Kánaánt.


i.e. 8.670

Mivel az í»rrepülés ily módon az Enki utódok, az Enki klán irányí­tása alá került, ezért az Enlil utódok kirobbantják a Második Piramis háborút.

A gyíµztes Ninurta kiürí­ti a nagy Gí­zai piramist, a benne található technikai felszerelést elviszi, hogy ne legyen több háború a piramis, a technikai irányí­tás és az eszközök birtoklásáért.

Ninhursag, Enki és Enlil féltestvére békekonferenciát hí­v össze. Ekkor újra felosszák a Földet, és Ra/Marduk elveszti uralmát Egyiptom felett, helyette a Thoth dinasztia uralma teljesedik ki.


i.e. 8.500

Az Annunakik elíµretolt állásokat hoztak létre, melyek kapuként szolgálnak az í»rrepülés biztosí­tása érdekében. Jericho egy ilyen hely.


i.e. 7.400

A béke idíµszaka kiteljesedett, az emberiség az istenektíµl folyamatosan kapja a tudást, Egyiptomban már az istenek és emberek közös leszármazottai uralkodnak, a félistenek.

Amerikában új aranylelíµhelyeket tárnak fel, a mai Peru és Bolivia területén.

Anu látogatást tervez a Földre a következíµ elhaladáskor és figyelmezteti társait, ha az arany kitermelése nem lesz egyértelmí»en sikeres, mind távozni fognak.


i.e. 6.000

Beindulnak az aranykitermelíµ bányák, és az Annunakik készülíµdnek a legfíµbb vezér látogatására. Céljuk meggyíµzni bármilyen áron Anut, hogy érdemes itt maradni, hiszen itt életük kellemes, kényelmes, és távol vannak mindentíµl.


i.e. 4.500-4.200

Hatalmas épí­tkezésekbe kezdenek Amerikában, egyfelíµl megépí­tik a csillagvizsgálókat melyeknek célja, a Nibiru érkezésének elíµrejelzése, valamint a Stonehenge szerí» és funkciójú épí­tményeket, másfelíµl Anu vezér fogadására városokat, palotákat, és bizonyí­tandó a nagy mennyiségí» arany jelenlétét, mindent bearanyoznak, még a Mezopotámiából áthozott, a teremtést leí­ró oszlopokat is, melynek anyaga csak Irak déli részén létezik a Földön.


i.e. 3.800

A sumer társadalom civilizációs jelleget ölt, miután a régi városok területén újak épülnek, de hasonló névvel, ilyenek Eridu, Nippur.

Jellemzíµ a maihoz hasonló szervezettség, munka és szórakozás.

Ekkor jön Anu a Földre egy pompás, ugyanakkor sorsdöntíµ látogatás végett. Az íµ tiszteletére épí­tik fel Uruk (Erech) városát, melynek templomát Anu, kedvenc unokahúga Inanna/lshtar kegyeibe ajánlja, akivel sok kellemes testi örömet élt át.

Amerikában Anu elégedett a látvánnyal, mely szerint minden aranyból van, azonban vagy nem hiszi ezt el, vagy már más gondolatai vannak, mert a Földi legénység létszámát el kezdi csökkenteni.
i.e. 3.760

Létrejön az elsíµ királyság, Kish városában Ninurta uralkodása idején.

Igazából ez a pillanat tekinthetíµ az igazi civilizáció kialakulásának, mert ebben az évben létrehozzák a Föld elíµször az idíµmérés alapelemét, a Nippuri naptárat.

A civilizáció ezután bombaszerí»en fejlíµdik, a városok gyarapodnak, az emberek látványosan fejlíµdnek, életük kiszámí­tható és elég kellemes, kényelmes.


i.e. 3,450

A sumer területeken a vezetíµ szerepet most Nannar/Sin kapja meg.

Marduk saját í»rrepteret szeretne Babilonban, ekkor valósul meg a Bábeli Torony incidens. Nem jár sikerrel, mert az istenek összefognak ellene, ezért Marduk/Ra visszatér Egyiptomba, eltávolí­tja onnan a Thoth dinasztiát. Thoth Amerikába távozik.

Lévén Marduk a fíµ isten, vezetíµként legfiatalabb testvérét Dumuzi-t teszi a hatalom középpontjába. Dumuzi és Inanna/Ishtar az elsíµ Rómeó és Júlia a történelemben.

Az Enki és Enlil családok nem szeretnék a házasságot, azonban megtörténik. Mikor azonban Dumuzi megeríµszakolja saját testvérét, menekülnie kell. Menekülés közben meghal, vagy balesetben, vagy gyilkosság áldozata lesz, nem tudni. Az istenek Mardukot vádolják a gyilkosság elkövetésével, ezért halálra í­télik, élve befalazzák a nagy Gí­zai piramisba.

Késíµbb az í­téletet számí»zetésre változtatják az istenek, ekkor egy mentíµcsapat kiszabadí­tja Mardukot, új járatok fúrásával, és robbantásokkal. Már éppen csak hogy élt.


i.e. 3.100-3.350

Teljes káosz Egyiptomban, a zí»rzavar végét a fáraó, mint vezetíµi módszer megjelenése jelenti.

Memphis az elsíµ szervezett, civilizációnak nevezhetíµ város, fáraói vezetéssel.


i.e. 2.900

A királyság átkerül Erech városába.

Inanna kiharcolja/kifekszi magának, hogy királyníµ legyen saját területtel. így kapja meg az Indus völgyi területet. Testi öröm okozásával eléri Enki-nél, hogy a civilizációs tudást, amit „Me”-nek neveztek, alkalmazzák ezen az új területen is. így jön létre a Föld legvirágzóbb és egyben legrövidebb életí» társadalma, az Indus Völgyi civilizáció.


i.e. 2.650

A sumer királyság meggyengül, Enlilnek újra elege lesz az emberiségbíµl, nem tudja már íµket uralni kedve szerint. Ennek egyik oka az emberek nagy létszáma. Enlil ekkor kezd félni az emberektíµl, attól, hogy egyszer csak egyenlíµk lesznek vele. í‰ppen ezért haragszik Enkire, hogy ekkora tudásban részesí­tette íµket, és fíµleg megtaní­totta az öntanulás folyamatát. Két dologban különböztek ekkor az emberek és az istenek, az élethosszban és az í»rrepülés tudományában.


i.e. 2.371

Inanna új szerelme Sharru-Kin (Sargon). Inanna tiszteletére új fíµváros épül, Agade (Akkad). Ekkor kezdíµdik fejlíµdni az Akkád birodalom.


i.e. 2.316

A Marduk-Inanna konfliktus újra fellángol, ennek következménye, hogy Nergal, Marduk's testvére hazatér Afrikából Babilonba és arra kényszerí­ti Mardukot, hogy távozzon.


i.e. 2.291

Naram-Sin elfoglalja az Akkád birodalom trónját. Inanna kérésére és bájainak engedve, harcok árán behatol a Sí­nai Félszigetre és elfoglalja Egyiptomot.


i.e. 2.255

Inanna elveszti szeretíµit, í­gy befolyását a sumer területeken. A sumer és akkád területeket elfoglalják Enlil és Ninurta idegen, kí­vülríµl hozott seregei.


i.e. 2.220

A sumer civilizáció új központja Lagash lesz. Az Amerikából visszatér Thoth segí­tségével ziggurat formájú templomot épí­tenek Ninurta tiszteletére. Az épí­tíµ Gudea király.


i.e. 2.193

Terah, Abraham apja megszületik Nippurban, egy papi-királyi családban.


i.e. 2.180

Egyiptom újra kettéoszlik. Ra/Marduk követíµi elfoglalják a déli részt, mí­g az ellenséges fáraók az északit.


i.e. 2.130

Enlil és Ninurta visszaszerezték régi nevüket és területeiket, azonban a sumer társadalom a sok háború miatt fizikai és morális válságban van.

Inanna megpróbálja, hogy újra Erech városban uralkodjon, azonban nem jár sikerrel.

i.e. 2.123

íbrahám megszületik Nippur. városban


i.e. 2.113

Enlil közbenjárására Ur városa lett a fíµváros, vezetíµje Ur-Nammu.


i.e. 2.096

Ur-Nammu meghal harcban. Az emberek ezt Anu és Enlil bí»nének tekintik.


i.e. 2.095

Shulgi lesz úr város királya. Inanna behálózza szerelmével, í­gy újra királyníµként él és uralkodik.


i.e. 2.080

Nabu, Marduk fia csatlakozik apjához ízsiában.


i.e. 2.055

Nannar parancsára, Shulgi csapatokat küld a Sí­nai Félszigetre, a reptér elfoglalására. A csapatok a háborúban sikert sikerre halmoznak és közzel járnak a reptérhez.


i.e. 2.048

Shulgi meghal. Marduk újabb katonai sikereket ér el. Az Enlil klán lassan kiszorul saját területeiríµl.


i.e. 2.047

Amar-Sin Ur város királya lesz. Uralkodása alatt Egyiptomból újabb csapatokat hoz.


i.e. 2.041

Inanna, a háború és szerelem istenníµje vezetésével , Amar-Sin katonai koalí­ciót hoz létre több keleti király segí­tségével és katonai akciót indí­tanak Kánaán és a Sí­nai Félsziget teljes elfogalalása végett.


i.e. 2.038

Shu-Sin váltja a trónon Amar-Sin királyt Ur városában, azonban uralkodása alatt a birodalom szétesik.


i.e. 2.029

Ibbi-Sin váltja Shu-Sin-t a trónon. A nyugati tartományok fokozatosan Marduk irányí­tása alá kerülnek.


i.e. 2.024

Marduk elfoglalja Babilon trónját, mely akkor már a sumer területek tekintélyes része. Enlil mivel elvesztette minden területét, a végleges megoldást akarja. Enki kivételével minden isten támogatja az atomfegyverek bevetését. Még Enki fia Nergal is Marduk végleges megsemmisí­tését akarja.

Anu személyes engedélye alapján Nergal és Ninurta több atomrakétával megsemmisí­tik az í»rrepülíµteret és a közelben található, Marduk uralta városokat.

A feltámadó szél a sumer területek felé sodorja a radioaktí­v felhíµket í­gy a sumer társadalmat elfújta a szél. Az istenek nagy része elmenekült, bár volt akit halálos sugárzás ért, az emberek jó része meghalt, az állatok elpusztultak, a növények kiszáradtak. Egy nap alatt megváltozott a környék klí­mája, kihalt az élet a Holt Tengerbíµl, átrajzolódott a Sí­nai Félsziget földrajza.

Az élet iróniája, hogy Marduk sértetlenül megúszta, Babilon nagy részét elkerülte a szél. Ekkor kezdíµdött Marduk igazi uralkodása. A vesztesnek bizonyult Enlil utódok és az istenek nagy része Amerikába távozott.


i.e. 1.960

A kihalt sumer területeket el kezdik benépesí­teni a vándor népek.

Marduk megeríµsí­ti hatalmát, újjáépí­ti Babilonban ziggurat templomát.

Megeríµsödik a várakozás, várják a Nibiru visszatérését és Anut, hogy tegyen igazságot. A próféták, akik mind isteni vérvonalat tudnak felmutatni valamilyen ágon, az í­télet napjáról és az úr eljöveteléríµl beszélnek, bár nem tudják konkrétan mi lesz.


i.e. 1.760

Marduk hatalma teljében vallást alapí­t. Ez tekinthetíµ az elsíµ, mai értelemben vett vallásnak. Papokat alkalmaz, a templom körüli munkákat különbözíµ papok végzik (szakács, ceremónia mester, í­ródeák, stb.). A papok száma egyre níµ, a vallási ideológia is egyre tisztább. Az emberek irányí­tásában egyre fontosabb szerepet kap a vallás. Vallásának célja, hogy könnyebben irányí­tsa, elleníµrizze, és harcba vigye az embereket.


i.e. 1.600

Ekkorra a vallás és az egyistenhit hatására megváltozott az emberek és istenek szerepe a háborúkban. Eddig az emberek mindig az istenek seregei voltak és azt tették, ahogy a legfíµbb isten mondta. Mostantól az emberek saját maguk kezdeményeztek háborúkat, az isten nevében.


i.e. 960

Az úr eljövetelének várása a maximumra emelkedett, az egész világ lázban égett. Salamon arannyal bélelt templomot épí­tett Jeruzsálemben, hasonló épült Amerikában Cuzco-ban, illetve Puma-Punku-ban.

Babilonban újraszervezik az Akitu fesztivált, melynek keretében minden évben elíµadják a Teremtés Eposzt, azaz a Naprendszer keletkezését.


i.e. 640

Ashurbpanipal asszí­r király, a kor legmodernebben gondolkodó uralkodója, az elsíµ archeológus, kiássa a földbíµl az egykori sumer élet maradványait. A régészeti leleteket egy az egyben lefordí­tja asszí­r nyelvre, bármilyen módosí­tás nélkül.

Megérti az emberiség eredetét.

A világ többi részén csillagászati megfigyelíµhelyeket hoznak létre, várják hogy valamit észrevegyenek az égen, bár konkrétan nem tudják mit, inkább valami változást.


i.e. 556 május 19.

Egy szokatlan és váratlan napfogyatkozás történik, a Nibiru eltakarja a Napot.

Eljött az í­télet napja. Azonban az úr nem jött el, hanem az istenek nagy része sietíµsön távozott. A földi élet túlníµtte íµket, már nem tudták irányí­tani, uralni az eseményeket.


i.e. 550

Nannar/Sin és felesége Ningal visszatérnek a Földre, szeretett városukba Harran-ba.


i.e. 500-

Marduk fia, Nabu-Na’id elhinti az iszlám vallás csí­ráit.

Mivel a Marduk által létrehozott vallás papjai kiközösí­tik, Nabunaid Arábiába megy számí»zetésbe. Itt követíµkre talál és Medinában Mohamed próféta megalapí­tja az Iszlám vallást.

Sin és felesége visszavonul, már idíµsek. Allah formáját az öreg Sin-ríµl mintázza a vallás, a Sí­nai félszigetet róla nevezik el, mí­g feleségéríµl egy várost. Sin, a Hold isten volt, a muszlin vallás tíµle kölcsönözte a félholdat.


i.e. 460

A görög aranykor,


i.e. 331

Nagy Sándor, aki még utoljára egyesí­tette a sumer területeket Macedónia néven, bevonul Babilonban, hogy Marduk áldást kérje, azonban Marduk már halott.

Nem sokkal késíµbb fia, Nabu is meghal.


i.e. 323

Nagy Sándor meghal.

Halálával az utolsó isteni leszármazott is meghalt.

Mivel az istenek nagy része távozott, aki maradt az nyomtalanul eltí»nt, de már mind öreg volt és valószí­ní»leg meghalt (Inanna/Ishtar).

Most elíµször maradt az emberiség istenei nélkül a Földön, mint egy gyerek szülei nélkül.


i.e. 60

A rómaiak felépí­tik Baalbek városában a Jupiter templomot, majd elfoglalják Jeruzsálemet.


Kb. 0 év

Krisztus születése


[ Módosítva sze okt 26 2011, 05:58 ]
Vissza az elejére
samy85
h júl 09 2012, 03:23
Regisztrált tag #498
Regisztrált: h júl 09 2012, 01:53
Üzenetek: 2
Ez a kalapács is több mint érdekes!
én meg most olvastam végig Aranyi Laci fordí­tásában, a Lacerta interjút! gondolom már ti is olvastátok...
ez nem is olyan elképzelhetetlen, mint sok más, és megmagyaráz egy csomó "rejtélyt" is mint pl a Piramisok származása, v a dinoszauruszok kipusztulása mely az interjú szerint nem meteor volt, hanem egy fúziós bomba!
Vissza az elejére
fulldragon
p febr 08 2013, 04:18

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 593
Centiken múlott az erdélyi repülő őshüllő megtalálása


Olyan, mint amikor elmész horgászni, de soha nem tudod, hogy fogsz-e valamit, vagy sem. A sztahanovista kitartás a munka titka - véli Vremir Mátyás paleontológus, a lelet egyik megtalálója.

"Ezek olyan leletek, amit mások 100 éve vadásznak, és nem találnak" - nyilatkozta a Transindexnek Vremir Mátyás kolozsvári paleontológus-geológus a nemrég bemutatott, 68 millió évvel ezelőtt élt repülő őshüllő egyik megtalálója, és tudományos leírója szerda esti sajtótájékoztatója után. Európában ez a legteljesebb a felső krétakori üledékekből előkerült azhdarcho lelet, amelynek egyedei nagyon ritkán fosszilizálódtak, mivel nagyon vékony csontozatú állatok voltak.

Az Eurazhdarcho langendorfensis nevű őshüllőt még 2009-ben találták meg a Sebes folyó medrében, Lámkerék (Lancram) közelében, de a preparálása és a leírása egészen 2012 végéig eltartott. Az állat valószínűleg krokodil áldozata lett, az egyik csontdarabkán harapásnyomok látszanak. A csontjai úgy maradhattak fenn, hogy nem sokkal az elpusztulása után a maradványai iszapba kerültek.

A leleltből gyakorlatilag egy pár centis csontdarabka látszott, amikor rátaláltak.

"Amikor közelebbről megnéztük, láttuk, hogy egy nagy vékony falú csont. Ebből már lehetett sejteni, hogy ez nem dinoszaurusz, hiszen csak kétfajta állatnak voltak ilyen csontjai abban az időben, a repülő sárkányoknak, a pteroszauruszoknak, vagy a madaraknak. Már tudtuk, hogy ritka leletről van szó. Pár óra alatt kivettük, mivel sietni kellett, hiszen folyómederben ástunk egy gát alatt, amelyet ha megengednek, akkor mindent elmos a víz, a csontokat és az embert is. De egy ilyen csontváz feltárásánál akár napokig is ott lehetne ülni, ha folyamatosan alacsony lenne a vízállás" - mesélte el a lelet megtalálásának körülményeit a felfedező, aki szerint még számíthatunk hasonló meglepetésre, hiszen az összegyűjtött anyagok feldolgozása még mindig folyik.Vremir Mátyás mutatja a lelet szárnyát (Fotó: MTI/Biró István)

Már a terepen úgy ásnak ki egy fosszíliát, hogy előre elképzelik, merre folytatódhat az. A kiemelt tömbről pedig aprólékos munkával távolítják el a felesleg kőzetet, így egy-egy lelet preparálása több száz, vagy akár több ezer órába is telhet. Hónapokat vesz igénybe, amíg egy kutatónak vékony, apró szerszámokkal sikerül megtisztítania azt, majd a megfelelő módon kezeli.

"A munka lényege a sztahanovista kitartás, nyáron egy kis sör mellé, télen pedig az utánaolvasás, az anyagok feldolgozása" - magyarázta a kutató, aki szerint rengeteg hiábavaló munkával jár már csak egy-egy lelet megtalálása is. "Ha csak a benzinpénzt számolom, amit ráköltöttem, már egy weekendházat is felépíthettem volna belőle. És a szerszámokat és a ráfordított időt még csak nem is számoltam. Élvezetes munka, még akkor is ha nem keres pénzt vele, sőt inkább rááldoz az ember.

Ha egyszer megy ki az ember, nem biztos, hogy talál valamit,

de ha kimegy százszor, akkor egy-két alkalommal biztosan rábukkan valamire. Sok munkába kerül. Olyan, mint amikor elmész horgászni, de soha nem tudod, hogy fogsz-e valamit, vagy sem. Ha biztosan tudnád, hogy mit és hol fogsz találni, akkor unalmas lenne. De így, csak azt tudod, hogy elvileg itt vagy ott kéne valami kerüljön. Persze általában valami más kerül, mint amire számítasz. Ezek mind meglepetések. A mostani lelet a 80 kilós, Marosban fogott harácsnak felel meg, pedig kárászra mentünk halászni. Megvannak a bizonyos rétegek, ahol ilyen leleteket lehet találni. Ha ezeket feltérképezi az ember, akkor tudja, hogy hová mehet kutatni. Pont, mint egy jó horgászhely esetében" - mesélte a kutató.Így folyhatott a lelet kiemelése (Fotó: EME)


Az őshüllő jobb szárnyának egy része és a nyakának egy darabkája van kiállítva

az Erdélyi Múzeum-Egyesült székházában. További csontokra viszont már nem lehet számítani. Ugyan egy másik kiszállás alkalmával még előkerült pár csont a leletből, viszont azok valamilyen úton-módon a kolozsvári geológiai egyetemhez kerültek. "Ez így nagyon fura, hogy a típuspéldány kétfelé van osztva, de a fontos csontok itt (az EME székházában) vannak" - magyarázata Vremir.

A repülő őshüllő a szárnyainak háromméteres fesztávolsága ellenére tízkilósnál könnyebb lehetett, feltehetőleg szárazföldi életmódot folytatott és mindenevő volt, de mivel nincs meg a koponyája és a csőre, ami több információt adna az életviteléről, ezért ezt nem lehet teljesen pontosan megállapítani. A szárnyfesztávolságára is a nagyon közeli rokonai kőzetlenyomatainak a megvizsgálásával, illetve a csontjaik arányítása alapján lehet következtetni.A lelet (Fotó: MTI/Biró István)


A most felfedezett új faj fosszíliáit, amelynek nevét ázsiai azhdarcho nevéből és a lelet helyszínéből (a szászok által alapított Lámkerék német neve Langendorf) rakták össze a kutatók, a két évvel ezelőtt bemutatott Balaur bondoc (zömök sárkány) maradványa mellett az EME székházában lehet megtekinteni. Ezekkel a leletekkel az EME eltűnt, híres gyűjteményét szeretnék újjáéleszteni.

Sipos Gábor, az EME elnöke az MTI-nek elmondta, az ilyen felfedezések azt tudatosíthatják, hogy az erdélyi magyar tudományos akadémia szerepét betöltő Erdélyi Múzeum-Egyesületben nemcsak a történészek, nyelvészek végeznek tudományos munkát, a természettudományi szakosztály munkája hasonlóan fontos és színvonalas.

forrás:/transindex/

[ Módosítva p febr 08 2013, 04:33 ]
Vissza az elejére
fulldragon
p dec 27 2013, 12:02

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 593
Jakab Ossariuma és Jehoás Táblája


szerző: E.Katolnai

2002 év októberében szenzációs hír járta be a világot; a Biblical Archelogical Society [ Bibliai Régészeti Társaság ] nyilvánosságra hozta, hogy felfedezték Jézus testvérének, Jakabnak a halottas ossariumját. [halottas csontedény-csontláda] A sajtókonferenciát a társaság elnöke Hershel Shanks hívta össze, aki szintén tulajdonosa és kiadója a Biblical Archeological Review-nek.

Tv állomások, népszerű magazinok lelkesen hirdették a lelet fontosságát, kihangsúlyozva, hogy végeredményben ez az első régészeti darab, mely bizonyságot tanúsít Jézus történelmi létezéséről.A csontedény mérete kb. egy kisebb ‘eszki' (kézi-hűtőláda) nagyságú, mészkőből készült és külsőleg megegyezik az összes eddig talált antik zsidó temetkezési csontedényekkel. Az edény egyik oldallapján az ‘elején' egy kis faragott rozetta található, míg az ellentétes oldalán, a ‘hátulján', arámi nyelven a következő felirat olvasható: ‘ Yaakov bar Josep Achvi de Joshua ‘ – ‘ József fia Jakab Jézus testvére ‘.

A lelet hitelesítésére Hershel Shanks ismerősének, a nagy tekintélyű Sorbon Egyetem szemita nyelvek és írásszakértő tanárának, Andre Lemairenek szakvéleményét mutatta be. A tudós tanár szerint a csontedény az első évszázadból származik és i. u. 20-70 közé dátumozta elkészítésének idejét. A felületen olvasható betűk eredetiségéhez, – szerinte - semmi kétség nem férhet, majd rámutatott, hogy Flavius Josephus világosan megírta; Jakabot, Annás főpap parancsára i. u. 62-ben végezték ki. A Sorbon Egyetem tanárának talán illene tudni, hogy ez a passzus is későbbi betoldás, más szóval hamisítás.

Shanks úr az edény hitelessége megerősítésére másik két kevésbé ismert szemita írásszakértőt is felkért. Kyle McCarter [Hopkins Egyetem] és Joseph Fitzmayer, [Katolikus Egyetem] akik szakvéleményükben megerősítettek Lemairenek véleményét: a csontedény elkészítése idejét, ők is az első évszázadra datálták.

Hershel Shanks azonban nem elégedett meg ennyivel, más szakterületről származó vélemények is szükségeltettek, mert a tét túl nagy volt. Hiába ásták Palesztinát és Jordániát oda-vissza, eddig még egyetlen leletet sem találtak ami Jézus történelmi valóságát bizonyíthatná. Most végre előkerült egy tárgy, aminek hitelességét mindenkinek el kell fogadni! Ennek érdekében Shanks úr megkérte az Izraeli Geológiai Intézet [GSI] két munkatársát Amnon Rosenfeldet és Simon Ilanit az edény falán lerakodott patina mikrobiológiai és mikrókémiai elemzésére. A két szakember véleménye szerint a ‘Jakab Csontedény' felületen található patina összetétele pontosan megegyezett az összes többi első század körüli zsidó halottas ossariumok felületen meglevő patinával.

Ilyen komoly szakvélemények fényében a korábban kétkedés hangját megütő kevés tudós, már csak a csontedény élőkerülésének körülményeit merte firtatni. 2002 októberi sajtókonferencián Shanks úr az edény származásáról csak annyit árult el, hogy annak a tulajdonosa, egy izraeli régiségkereskedő, aki egy másik zsidó kereskedőtől vette a nem mindennapi tárgyat, 1967-ben de, hogy pontosan hol, kitől, arra már nem emlékszik. A mostani izraeli tulajdonos nevét nem volt hajlandó elárulni, annyit mondott ‘Joe'-nak hívják. Az inkognitóban maradó izraeli régiségkereskedő arra a kérdésre, hogy miért várt huszonöt évet az edény nyilvánosságra hozatalával – nem tudott kielégítő választ adni. De nem is nagyon volt szükség válaszra, mert a tudományos világ túlnyomó többsége elfogadta a Jakab Ossarium valódiságát.

Most már teljes gőzzel jöhetett az NBC, CBC, CNN, New York Times, Washington Post, Times magazin, stb. csak kicsit furcsa volt, hogy a tulajdonos személyazonossága mindig kimaradt a beszámolókból. Az erős sajtó visszhangnak hamarosan meglett az eredménye.

Torontóban található Kanada leghíresebb múzeuma, a Királyi Ontario Múzeum bejelentette, hogy a nemsokára megnyitásra kerülő ‘Biblia Irodalma' nevet viselő nagyszabású kiállítás központi helyre kerülő darabja a Jakab Ossarium lesz. Így már kikellet derülni ki áll ‘Joe' fedőnév alatt, ami hamarosan megtörtént, mikor a tulajdonos egy millió dollárra bebiztosította a régészeti tárgyat. Az álnév alatt egy Tel-avivi régiségkereskedő, Obed Golan nevű 51 éves egyén volt, aki díszvendégként szerepelt a kiállítás megnyitóján. A megnyitón szintén megjelent és beszédet mondott Andre Lemarie, melyben határozottan kiállt korábbi szakvéleménye helyessége mellett. Beszédében maró gúnnyal kétségbe vonta azon kevés kritizáló tudós szakmai felkészültségét, kiknek szakvéleményük eltért az ő megállapításaitól.

Megbecsülésnek örvendő szaktekintélyek véleménye, tiszteletet parancsoló múzeumi presztízs, hírközlőszervek megfelelő, helyes használatba vétele meghozta Hershel Shanksnak a gyümölcsöt. Megszűntek a kétkedő, kétségbevonó hangok és a tudományos világ nagy többsége elfogadta, hogy tényleg Jakabnak, Jézus testvérének a halottas csontedénye került elő.

Mindez talán így is maradt volna örökké, ha csak nem került volna elő meg egy páratlan
szenzációs régészeti lelet, mely szintén a Biblia történelmi valóságát volt hivatott alátámasztani.


Jehoás táblája


Alig múlt el a 2002-es év karácsonya és máris 2003 év januárjában egy újabb nagy hatást és széleskörű érdeklődést kiváltó hír járta be a világot. Egy ősréginek nyilvánított héber feliratos kőtábla került elő, melyet rögtön i. e. 800 év körülire dátumozták a lelkes bibliai régészettel foglalkozó szakemberek. Nagyobb kézitáska méretű kőtáblán tizenöt sorban jól olvasható írás volt látható, mely arról számolt be, hogy Ahaziás király fia Jehoás a jeruzsálemi Templomon komoly javításokat, restaurációs munkákat végzett. A tábla szövege hihetetlen pontossággal hasonlított II. Királyok Könyve 12. verséhez és hasonlóan a Jakab Ossariumhoz az egész túl szép volt így ahhoz, hogy igaz legyen.

Nem árt ha tudjuk, hogy a bibliai régészet mindez ideig nagyon kevés tárgyat, leletet volt képes felmutatni, mely direkt alátudná támasztani a bibliában található történetek világtörténelemben lezajlott valóságát. (Ez a helyzet i. e. IV-ik évszázadig kiemelten jellemző.) Hiába a sok ásatás, kutatás, nem találták meg meg Salamon király templomát, Dávid király palotáját és végeredményben két közvetett kőtábla feliraton kívül szinte semmi lelet nincs a múzeumok birtokában ami bizonyságot tenne a biblia történelmi igazságáról.Mindenesetre a hírközlőszervek azon nyomban kőrbe kürtölték, kevés kétséget hagyva, hogy egy eredeti 2800 éves feliratos kőtábla került elő, semmi kétséget nem hagyva a lelet eredetiségét illetően. Izraelben működő vallási csoportosulás, a ' Templomhegy Hívei' gyorsan rátették a kőtábla képét és a hozzátartozó magyarázatot a világhálóra, amit más zsidó vallás-politikai csoportosulások is átvettek sajátságos érdekeik felhasználására. Hershel Shanks megint csak a fentebb említett Izraeli Geológiai Intézet két munkatársat Amnon Rosenfeldet és Simon Ilanit bízta meg a kövön található patina vizsgálásával, - ugyan azokat - akik korábban a Jakab Ossariumot vizsgálták.

A két tudós geológus szakvéleményében kifejtette a tábla anyagát képező gránit homokkő valószínűleg Dél-Izraelből vagy Jordániából származhat, és a rajta található patina több ezer éves. Szerintük a betűk véseteiben és a kövön található patina több ezer éves természetes folyamatnak a lerakodása és így ősiségükhöz semmi kétség sem fér. A két zsidó tudós elemzésükben szakkörükön kívülálló területeken is pozitívan bizonyítani próbálták a tábla eredeti mivoltját. Nyelvészeti, történelmi bizonyságokat értelmeztek a tábla üzenetébe, kihangsúlyozva a Biblia idevonatkozó igazságait. Mintegy ráadásképpen a két tudós egy pontosan meg nem nevezett Floridában található laboratórium ‘karbon-14' vizsgálatára is hivatkoztak, mely a kőtábla patinájában található mikroszkopikus szénlerakodást vizsgálta meg. Ezen vizsgálat végeredménye leszögezte, hogy az általuk megvizsgált minták kb. háromezer évesek.

Jámbor izgalom édes zsongása járta át a Biblia teljes igazságát hirdető hívőket és a mai modern apologétákat. Két csodálatos, felbecsülhetetlen régészeti lelet, mely világosan bizonyítja, hogy a Biblia nem allegorikusan megírt vallásfilozófia, hanem valós történelmi események isteni gondviselés által irányított történetek sorozata.

Akárcsak a Jakab Csontedénynél, itt is felvetődtek kérdések a lelet megtalálása, tárolása körülményeivel kapcsolatban, valamint a tulajdonos személyazonossága is érdekelte volna a régésztudomány szakembereit. A zsidó ügyvéd, – ellenben – aki a lelet körüli formaságokat intézte, csak annyit árult el a tulajdonosra vonatkozólag; egy palesztin arab régiségkereskedő a palesztinok által ellenőrzött Hebron városából. Természetesen az arab régiségkereskedő nem óhajt a nyilvánosság előtt szerepelni.

A történet folytatása azonban hamarosan éles fordulóhoz érkezett, mikor is a jeruzsálemi Héber Egyetem szemita nyelvek nagy tudású tanára, Joseph Naveh levelet irt az Izrael Antiquitis Autority-nak és az izraeli rendőrségnek. Levelében elmondta, hogy előre megbeszélt terv szerint egy jeruzsálemi hotel szobájában találkozott a Jehoás Tábla tulajdonosának alvilági légkörbe illő megbízottjával, aki a táblát neki bemutatta. A tábla bemutatási célja végeredményben a lelet további hitelesítése lett volna a nagy tekintélyű professzor kedvező szakvéleménye által. “Az első ránézésre láttam, hogy otromba hamisítványról van szó” – írta Joseph Naveh a levelében – “a szavakban olvasható betűk találomra kiválasztott, összerakott IX.-ik századi héber és VII.-ik századi arám és moabita betűtípusok keveréke.”

A világhálón közölt, kicsit homályos kép alapján nyelvészeti vizsgálatokat végzett más szakemberek véleménye is lesújtó volt. Frank Cross a Harward Egyetem szemita kultúra, nyelvek tanszékének professzora rövid vizsgalat után több jelentős szótani, mondattani, hibát mutatott ki és az egészet ügyetlen hamisításnak nevezte. A patina vizsgálat eredményével kapcsolatosan, Yuval Goren a Tel-Aviv Egyetem munkatársa ellenőrizhető laboratóriumi környezetben bebizonyította, hogy lehetséges régiségnek látszó tárgyakat mesterséges patinával bevonni. Az általa előállított patina felületes mikrobiológiai vizsgálata ugyanolyan eredményeket szült, mint amiket Rosenfeld és Ilani korábban bemutatott.

A sok negatív jelentés hatására az Izrael Antiquitis Autority bűnügyi osztálya nyomozást rendelt el a Jehoás Tábla ügyében. Professzor Naveh telefon hívásait és a hotelszoba kibérlés nyomait követve eljutottak egy Tel-avivi magándetektív homályos alakjához. A nyomozok kemény kihallgatási módszerének köszönhetően a magándetektív nagy nehezen kinyögte, hogy megbízója nem más, mint Obed Golan, a Jakab Ossrium megtalálója és akit nem is olyan régen ‘Joe' néven emlegetett ismerőse: Hershel Shanks úr.

Most már az izraeli rendőrség is bekapcsolódott a nyomozásba. Átkutattak Obed Golan lakását, üzletét, irodáját és titkos bérelt raktárhelységét. A kutatások következtében terhelő bizonyítékok egész sora került elő; iratok, fotók, kétséges eredetű antik tárgyak, hamisított ősi pecsétek, kőtáblákba vésett feliratok, epigráfiai [felirattan] kézikönyvek, félig elkészített ‘régiségek', valamint felcédulázott különböző talajmintákat, kőzeteket tartalmazó zacskók. A világ legjobban felszerelt régiséghamisító műhelyét találták meg Tel-Avivban és tulajdonosat Obed Golant bilincsbe verve, megszégyenítve mutogatták a világnak, mielőtt alapos kihallgatásnak vetették volna alá. A faggatózást Golan nem sokáig bírta, megtört és mindent alaposan bevallott.Obed beismerő vallomását követően az Izrael Antiquitis Autority a Kanadából visszakapott Jakab Csontedényt alapos vizsgálatnak vetette alá. Tudnunk kell, hogy ebben a bizottságban az izraeli régészet és régészettel összefüggő szakágazatok kimagasló tudósai tartoznak: az izraeli tudósvilág színe-java. Alapos szakvéleményük Obed Golan beismerő vallomása után már nem okozott különösebb meglepetést. A Jakab Csontedény véseteinek mélyén található patina mikrobiológiai összetétele különbözött az edény felületét borító patinától. Az edény maga tényleg kétezer éves halottas tárgy, azonban a belevésett felirat sokkalta későbbi alkotás, mesterséges patinával ellátott kitűnő hamisítvány. A hamisító ugyanazt a szakkönyvet használta a betűtípusok elkészítéséhez, mint amit Andre Lemaire használt a szöveg betűinek a hitelesítésére. A kevesek által ismert könyv, 1968-ban L. Y. Rahmani által megjelentetett ‘Az Izrael Állam Remekei: Zsidó Ossariumok Katalógusa' című gyönyörű kivitelezésű mű. Ebből a könyvből modern komputer foto-másoló gépeket segítségül véve kimásolták a szavakat, betűket az eredeti csontedényekről készült fotókról. Így már világosan látszott, hogy a ‘Jakab' szó a 396-os számmal ellátott, míg ‘József fia' 573-as és a ‘testvére' az 570-es katalógus számmal ellátott csontedényekről lettek lekopírozva.

Hershel Shanks az általa megjelentetett Biblia Régészeti Szemlében nem volt hajlandó elfogadni az Izrael Antiquiti Autority kijózanító véleményét a Jakab Ossariummal kapcsolatban és önnönmagát ismételgetve tovább erőlködött a korábbi felületes szakvélemények igazában. Megvádolta a Zsidó Régiségek Bizottságát, hogy sorait sarlatán műtudósokkal töltötte föl, akik már előre elhatározták a Jakab Csontedény hitelességének lejáratását. Személyes támadást intézett a bizottság elnöke Shuka Dorfman ellen és elkeseredett dühében majdhogy nem le-piszkos-zsidózta az egész bizottságot úgy, ahogy voltak.

Andre Lemaire, - aki mellesleg hithű katolikus, szintén kiállt korábbi szakvéleménye igazsága mellett, kihangsúlyozva, hogy valaki az ő szakmai szintjén nem csinálhat ilyen nagy melléfogást. [Tipikus beképzelt arrogancia.]

Amos Bein az Izraeli Geológiai Intézet igazgatója két kollégája és beosztotta, Rosenfield és Ilani korábbi szakvéleményét felülbírálta és azokért elnézést kért. Jelentésében kihangsúlyozta intézete új álláspontját, miszerint a Jakab Ossarium és a Jehoás Tábla hamisítvány.

Az izraeli bűnügyi hatóságok a beismerő vallomás ellenében elejtették a bűnvádi eljárást Obed Golan ellen, akinek régiségkereskedése teljesen tönkrement, ő maga szakmailag pedig teljesen lejáratódott.[ Módosítva p dec 27 2013, 12:03 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<       

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System